Criterii de admitere

Criteriile de admitere

la FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI MARITIMĂ,

pentru anul universitar 2020-2021

 

CRITERII DE ADMITERE STUDII DE LICENŢĂ – CICLUL I

  1. Criterii specifice admitere studii licenţă

 

  1. Concursul de admitere se desfăşoarăpe domeniul de studii universitare de licenţă, respectiv formă de învăţământ, astfel:
  2. Evaluarea scrisorii de intenţie (Anexa 13A.1), pusă la dispoziţie de către Comisia tehnică de admitere a FIMIM, se face cu unul dintre calificativele Admis sau Respins de către Comisia de evaluare a scrisorii de intenţie a FIMIM şi reprezintă probă eliminatorie în concursul de admitere. Evaluarea scrisorii de intenție se realizează în concordanță cu instrucțiunile/procedurile de evaluare a scrisorii de intenție a Universității OVIDIUS din Constanța.
  3. Ierarhizarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere (MG):

 

MG = MB

în care:

MB – media generală a examenului de bacalaureat;

 

  1. În caz de medii egale pe ultimul loc bugetat şi/sau pe ultimul loc cu taxă, departajarea candidaţilor se face în baza următoarelor criterii, aplicate în această ordine:
  2. criteriul 1 –nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba: matematică;
  3. criteriul 2– nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba: fizică;
  4. criteriul 3– nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba: la limba română (scris);

 

  1. Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale de concurs obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri alocate pentru fiecare domeniu de studiu de licenţă. În situaţia în care există doi sau mai mulţi candidaţi cu medii egale  departajarea se face conform pct. B.

 

CRITERII DE ADMITERE STUDII DE MASTERAT – CICLUL II

 

    A. Concursul de admitere la studii universitare de masterat la Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă (FIMIM) se desfăşoară prin organizarea unei probe orale de concurs în vederea verificării cunoştinţelor specifice domeniului Ştiinţelor Inginereşti;
 
B. Media generală (MG) de admitere se calculează ca medie aritmetică a notei obţinute la proba de concurs şi media de absolvire a studiilor de licenţă. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire, cu relaţia: 
 
MG = 0,5xMA + 0,5xNP
În care:
MA – media de absolvire a studiilor de licenţă;
NP – nota obţinută la proba de concurs.
 
C. În situaţia în care există doi sau mai mulţi candidaţi cu medii egale pe ultimul loc bugetat şi/sau pe ultimul loc cu taxă, departajarea se face conform următoarelor criterii aplicate în această ordine:
(1) criteriul 1 – media de absolvire a studiilor de licenţă; 
(2) criteriul 2 – nota obţinută la proba orală;
(3) criteriul 3 – nota obţinută la proba 1 a examenului de diplomă (evaluarea cunoştinţelor de specialitate).
 
 

Tematica de admitere la studii universitare de masterat