Criterii de admitere

Criteriile de admitere

la FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI MARITIMĂ,

pentru anul universitar 2019-2020

 

CRITERII DE ADMITERE STUDII DE LICENŢĂ – CICLUL I

 
A. Concursul de admitere se desfăşoară pe domeniul de studii universitare de licenţă, respectiv formă de învăţământ, astfel:
1. Evaluarea scrisorii de intenţie (Anexa 13A.1), pusă la dispoziţie de către Comisia tehnică de admitere a FIMIM, se face cu unul dintre calificativele Admis sau Respins de către Comisia de evaluare a scrisorii de intenţie a FIMIM şi reprezintă probă eliminatorie în concursul de admitere.
2. Ierarhizarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere (MG):
 
MG =0,8xMB + 0,2xNP
în care:
MB – media generală a examenului de bacalaureat;
NP – nota obţinută la proba matematică. În cazul lipsei probei matematică, se va lua în calcul nota NP, următoarea notă de la proba de la bacalaureat, în ordinea ierarhică următoare:
a) nota de la proba fizică (sau proba economie în cazul domeniului Inginerie şi Management – programul de studii Inginerie Economică în Domeniul Mecanic, dacă această probă a fost susţinută de către candidat);
b) nota de la proba chimie;
c) nota de la proba limba română (scris);
d) nota de la proba sinteză care conţine una din disciplinele matematică, fizică (sau economie în cazul domeniului Inginerie şi Management), chimie sau limba romănă, în această ordine, pentru candidaţii români care au absolvit liceul în statele membre UE, SEE şi CE
 
B. Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale fără rotunjire.
 
C. În caz de medii egale pe ultimul loc bugetat şi/sau pe ultimul loc cu taxă, departajarea candidaţilor se face în baza următoarelor criterii, aplicate în această ordine:
a) criteriul 1 – media generală a examenului de bacalaureat;
b) criteriul 2 – nota obţinută la examenul de bacalaureat la una din probele: matematică sau fizică (sau economie în cazul domeniului Inginerie şi Management) sau chimie ori limba română, în această ordine ierarhică, respectiv nota de la proba sinteză care conţine una din disciplinele matematică, fizică (sau economie în cazul domeniul Inginerie şi Management), chimie sau limba romănă, în această ordine, pentru candidaţii români care au absolvit liceul în statele membre UE, SEE şi CE
c) criteriul 3 -  media de absolvire a liceului.
 

CRITERII DE ADMITERE STUDII DE MASTERAT – CICLUL II

 

    A. Concursul de admitere la studii universitare de masterat la Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă (FIMIM) se desfăşoară prin organizarea unei probe orale de concurs în vederea verificării cunoştinţelor specifice domeniului Ştiinţelor Inginereşti;
 
B. Media generală (MG) de admitere se calculează ca medie aritmetică a notei obţinute la proba de concurs şi media de absolvire a studiilor de licenţă. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire, cu relaţia: 
 
MG = 0,5xMA + 0,5xNP
În care:
MA – media de absolvire a studiilor de licenţă;
NP – nota obţinută la proba de concurs.
 
C. În situaţia în care există doi sau mai mulţi candidaţi cu medii egale pe ultimul loc bugetat şi/sau pe ultimul loc cu taxă, departajarea se face conform următoarelor criterii aplicate în această ordine:
(1) criteriul 1 – media de absolvire a studiilor de licenţă; 
(2) criteriul 2 – nota obţinută la proba orală;
(3) criteriul 3 – nota obţinută la proba 1 a examenului de diplomă (evaluarea cunoştinţelor de specialitate).
 
 

Tematica de admitere la studii universitare de masterat