Acte necesare

2019: ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA STUDIILE DE LICENŢĂ – CICLUL I, PENTRU CETĂŢENII ROMÂNI

Dosarul de candidatură pentru cetăţenii români care se înscriu la concursul de admitere va conţine următoarele documente într-un dosar plic:
a. cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere;
b. scrisoare de intenţie
c. certificatul de naştere, în original şi copie, certificarea conformităţii cu originalul1 se va face de către membrii comisiei de admitere
d. actul de identitate, în original şi copie, certificarea conformităţii cu originalul1 se va face de către membrii comisiei de admitere
e. certificatul de căsătorie, în original şi copie, certificarea conformităţii cu originalul1 se va face de către membrii comisiei de admitere pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au schimbat numele);
f. diploma de bacalaureat sau, pentru promoţia 2019, diploma ori adeverinţa de bacalaureat, în original. 
Candidaţii care se înscriu şi la alte programe de studii sau cei care sunt înmatriculaţi la o instituţie de învăţământ superior vor prezenta diploma de bacalaureat spre certificarea conformităţii cu originalul1 de către membrii comisiei de admitere sau, după caz, copie legalizată a acesteia. Candidaţii cu diplomă de bacalaureat sau cu diplomă echivalentă sau cu adeverinţă de bacalaureat pentru promoţia 2019 care nu au înscrisă în clar media generală (inclusiv mediile la probele susţinute) a examenului de bacalaureat nu vor fi înscrişi la concursul de admitere;
g. adeverinţa din care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, CT sau FT pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, (dacă este cazul);
h. documentul care atestă distincţia şcolară obţinută la olimpiadele şcolare, în copie, cu certificarea conformităţii cu originalul1 de către membrii comisiei de admitere 
i. copie, după legitimaţia de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de licenţă (la care candidatul a predat originalele);
j. adeverinţă medicală eliberată după caz de către medicul de familie sau de către  medicul şcolar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează;
k. patru fotografii color, tip buletin/carte de identitate; 
l. chitanţa de plată a taxei de înscriere eliberată de Casieriile UOC sau, unde este cazul, adeverinţă ori documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere; 
m. pentru candidaţii de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menţionate, următoarele documente:
i. recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii legal constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea de membru al respectivei organizaţii nu este luată în considerare;
ii. copie legalizată a hotărârii judecătoreşti care atestă constituirea legală a organizaţiei respective;
iii. declaraţie pe proprie răspundere că respectivul candidat face parte din etnia rromă
 

 

Din componenţa dosarului de concurs, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernuluinr. 41/2016privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul, de către persoanele din Comisia de Admitere, unde are loc înscrierea,  desemnate să facă certificarea conformităţii, cu precizarea expresă că operaţiunea de certificare se face exclusiv pe baza prezentării documentului în original de către candidat (şi nu a unei copii legalizate).

 

2019: ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA STUDIILE DE MASTERAT – CICLUL II, PENTRU CETĂŢENII ROMÂNI

  Dosarul de candidatură pentru cetăţenii români care se înscriu la concursul de admitere va conţine următoarele documente într-un dosar plic:
a. cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere;
b. certificatul de naştere, în original şi copie, certificarea conformităţii cu originalul1 se va face de către membrii comisiei de admitere
c. actul de identitate, în original şi copie, certificarea conformităţii cu originalul1 se va face de către membrii comisiei de admitere
d. certificatul de căsătorie, în original şi copie, certificarea conformităţii cu originalul1 se va face de către membrii comisiei de admitere pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au schimbat numele);
e. diploma de bacalaureat, în original. 
 Candidaţii care se înscriu şi la alte programe de studii sau cei care sunt înmatriculaţi la o instituţie de învăţământ superior vor prezenta diploma de bacalaureat spre certificarea conformităţii cu originalul1 de către membrii comisiei de admitere sau, după caz, copie legalizată a acesteia;
f. diploma de licenţă în original sau copie cu certificarea conformităţii cu originalul1, sau adeverinţa de licenţă (pentru promoţia 2019) pentru candidaţii care se înscriu la mai multe specializări;
g. adeverinţa din care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, CT sau FT pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, (dacă este cazul);
h. copie, după legitimaţia de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de masterat (la care candidatul a predat originalele), (dacă este cazul);;
i. adeverinţă medicală eliberată după caz de către medicul de familie sau de către  medicul şcolar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează;
j. patru fotografii color, tip buletin/carte de identitate; 
k. chitanţa de plată a taxei de înscriere eliberată de Casieriile UOC sau, unde este cazul, adeverinţă ori documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere.
 
 

Din componenţa dosarului de concurs, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernuluinr. 41/2016privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul, de către persoanele din Comisia de Admitere, unde are loc înscrierea,  desemnate să facă certificarea conformităţii, cu precizarea expresă că operaţiunea de certificare se face exclusiv pe baza prezentării documentului în original de către candidat (şi nu a unei copii legalizate).