Acte necesare

2021

- 2021: ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA STUDIILE DE LICENŢĂ – CICLUL I, PENTRU CETĂŢENII ROMÂNI

Dosarul de candidatură, pentru cetățenii români care se înscriu la concursul de admitere FIMIM, va conține următoarele documente semnate (în format pdf sau jpg):
 
a.   declarație RGDP;
b.   declarație pe propria răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformă și cele originale;
c.   fișa / cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere (se va genera automat la înscriere);
d.   certificatul de naștere;
e.   actul de identitate;
f.    certificatul de căsătorie, pentru candidații căsătoriți (care și-au schimbat numele) sau alt document care certifică schimbarea numelui;
g.   diploma de bacalaureat sau, în cazul promoției 2021, adeverința de bacalaureat. Candidații cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă, ori cu adeverință de bacalaureat - pentru promoția 2021 - care nu au înscrisă în clar media generală (inclusiv mediile la probele susținute) a examenului de bacalaureat, nu vor fi înscriși la concursul de admitere.
h.   dacă este cazul, adeverința din care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, TX sau FTX pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituție de învățământ superior de stat sau particular;
i.   documentul care atestă distincția școlară obținută la olimpiadele școlare, dacă este cazul;
j.     foaia matricolă / situația școlară, pentru candidații care solicită echivalarea studiilor, precum și cererea pentru echivalare (Anexa 3);
k. adeverința medicală, eliberată în ultimele 6 luni, după caz de către medicul de familie sau de către medicul școlar, care atestă că persoana respectivă este aptă, din punct de vedere medical, pentru domeniul sau programul de studii la care candidează;
l.   fotografie color – după caz, tip buletin/carte de identitate; 
m.   dovada de achitare a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverință ori documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere.
 
În cazul în care candidatul este declarat admis pe loc FTX, la înmatriculare, diploma de bacalaureat va fi depusă în original, sub sancțiunea pierderii locului finanțat de la bugetul de stat, obținut prin concursul de admitere, în cazul nedepunerii acesteia.

 ANEXA 1_SCRISOARE DE INTENTIE - .PDF | . DOC

ANEXA 3_CERERE EVALUARE SITUAȚIE ȘCOLARĂ - .PDF | . DOC

 

- 2021: ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA STUDIILE DE MASTERAT – CICLUL II, PENTRU CETĂŢENII ROMÂNI

Dosarul de candidatură, pentru cetățenii români care se înscriu la concursul de admitere FIMIM, va conține următoarele documente semnate (în format pdf sau jpg):
 
a.   declarație RGDP;
b.   declarație pe propria răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformă și cele originale;
c.   fișa / cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere (se va genera automat la înscriere);
d.   certificatul de naștere;
e.   actul de identitate;
f.    certificatul de căsătorie, pentru candidații căsătoriți (care și-au schimbat numele) sau alt document care certifică schimbarea numelui;
g.   diploma de bacalaureat;
h.     diploma de licență și suplimentul la diplomă sau, în cazul promoției 2021, adeverința de licență și adeverință din care să rezulte media de absolvire a studiilor de licență și nota obţinută la proba 1 a examenului de diplomă (evaluarea cunoştinţelor  de specialitate), acestea fiind necesare calculului mediei generale de admitere și departajării;
i.   dacă este cazul, adeverința din care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, TX sau FTX pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituție de învățământ superior de stat sau particular;
j.     situația școlară, pentru candidații care solicită echivalarea studiilor, precum și cererea pentru echivalare (Anexa 3);
k. adeverința medicală, eliberată în ultimele 6 luni, după caz de către medicul de familie sau de către medicul școlar, care atestă că persoana respectivă este aptă, din punct de vedere medical, pentru domeniul sau programul de studii la care candidează;
l.   fotografie color – după caz, tip buletin/carte de identitate;
m.   dovada de achitare a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverință ori documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere.
 
În cazul în care candidatul este declarat admis pe loc FTX, actele de studii prevăzute la literele g și h, la înmatriculare, vor fi depuse în original, sub sancțiunea pierderii locului finanțat de la bugetul de stat, obținut prin concursul de admitere în cazul nedepunerii acestora.
 

 

 

2020: ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA STUDIILE DE LICENŢĂ – CICLUL I, PENTRU CETĂŢENII ROMÂNI

Dosarul de candidatură pentru cetăţenii români care se înscriu la concursul de admitere va conţine următoarele documente:

 • scrisoare de intenţie - DOC | PDF

 • certificatul de naştere;

 • actul de identitate; certificatul de căsătorie pentru candidaţii căsătoriţi (pentru cei care şi-au schimbat numele);

 • diploma de bacalaureat sau, pentru promoţia 2020, diploma ori adeverinţa de bacalaureat.

 • adeverinţa din care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, CT sau FT pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, (dacă este cazul);

 • documentul care atestă distincţia şcolară obţinută la olimpiadele şcolare (dacă este cazul);

 • adeverinţă medicală eliberată după caz de către medicul de familie sau de către medicul şcolar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează;

 • patru fotografii color – după caz, tip buletin/carte de identitate;

 • dovada plății taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverinţă ori documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;

 • m. pentru candidaţii de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menţionate, următoarele documente:

 • recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii legal constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea de membru al respectivei organizaţii nu este luată în considerare;

 • copie legalizată a hotărârii judecătoreşti care atestă constituirea legală a organizaţiei respective;

 • declaraţie pe proprie răspundere că respectivul candidat face parte din etnia rromă

 

2020: ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA STUDIILE DE MASTERAT – CICLUL II, PENTRU CETĂŢENII ROMÂNI

Dosarul de candidatură pentru cetăţenii români care se înscriu la concursul de admitere va conţine următoarele documente într-un dosar plic:

 • certificatul de naştere;
 • actul de identitate; certificatul de căsătorie pentru candidaţii căsătoriţi (pentru cei care şi-au schimbat numele);
 • diploma de bacalaureat;
 • diploma de licenţă sau adeverinţa de licenţă (pentru promoţia 2020); suplimentul diplomei de licență;
 • adeverinţa din care să rezulte calitatea de student(masterand), cu precizarea regimului de studii, CT sau FT pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, (dacă este cazul);
 • patru fotografii color, tip carte de identitate;
 • dovada plății a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverinţă ori documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;