Acte necesare

2023

2023: ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA STUDIILE DE LICENŢĂ – CICLUL I, PENTRU CETĂŢENII ROMÂNI

Dosarul on-line de candidatură (înscriere) pentru cetățenii români care se înscriu la concursul de admitere va conține următoarele documente (în format pdf sau jpeg):

1.declarație RGDP;

2. declarație pe propria răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformă și cele originale;

3. cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere (se generează automat la înscriere);

4. certificatul de naștere;

5. actul de identitate;

6. certificatul de căsătorie, pentru candidații căsătoriți (care și-au schimbat numele) sau alt document care certifică schimbarea numelui;

7. diploma de bacalaureat obținută în România ori echivalentă sau, în cazul promoției 2023, diploma sau adeverința de bacalaureat – pentru candidații care se înscriu la studii universitare de licență. Candidații cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă, ori cu adeverință de bacalaureat (pentru promoția 2023), care nu au înscrisă în clar media generală a examenului de bacalaureat (inclusiv mediile la probele susținute), nu vor fi înscriși la concursul de admitere.

8. prin excepție de la pct. 7, pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2022-2023, UOC se poate interconecta cu SIIIR, în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestor candidați, caz în care nu este necesară adeverința eliberată de către instituția de învățământ;

9. diploma de licență obținută în România ori echivalentă și suplimentul la diplomă sau, în cazul promoției 2023, adeverința de licență și adeverință din care să rezulte media de absolvire a studiilor de licență și nota obţinută la proba 1 a examenului de diplomă (evaluarea cunoştinţelor de specialitate), acestea fiind necesare calculului mediei generale de admitere și departajării, pentru candidații care se înscriu la programe de studii de masterat;
10. atestatul de recunoaștere a diplomei eliberat de ME sau adeverința de recunoaștere a diplomei pentru candidații care au absolvit în anul 2023 și care, la momentul înscrierii, nu sunt în posesia diplomei de studii. Adeverința este eliberată de către CNRED cu titlu provizoriu, până la prezentarea diplomei finale de către solicitant; în situația în care candidatul nu prezintă diploma finală până la data înmatriculării, universitatea va proceda la anularea înmatriculării, adeverința pierzându-și valabilitatea – valabil pentru candidații care au obținut atestatul sau adeverința de recunoaștere a studiilor fără asistența UOC;

11. adeverința din care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, TX sau FTX pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat la o instituție de învățământ superior de stat sau particular (dacă este cazul);

i. adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de licență/masterat (finalizat sau în derulare la momentul depunerii dosarului) în care sa fie menționat regimul de finanțare în car a fost parcurs fiecare an de studii (dacă acesta este desfășurat la o instituție de învățământ superior de stat din România), după caz.

12. documentul care atestă distincția școlară obținută la olimpiadele școlare, în cazul înscrierii la studii universitare de licență;

13. foaia matricolă. pentru candidații care solicită echivalarea studiilor, precum și cererea pentru echivalare (Anexa 3);

14. adeverință medicală eliberată în ultimele 6 luni, după caz de către medicul de familie sau de către medicul școlar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează;

15. fotografie color – după caz, tip buletin/carte de identitate;

16. dovada de achitare a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverință ori documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;

17. declarație că vor urma modul psihopedagogic nivel I, în perioada de școlarizare, pentru candidații care candidează pe locurile destinate formării cadrelor didactice;

18. pentru candidații de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menționate, următoarele documente:

i. recomandarea scrisă din partea președintelui unei organizații legal constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea de membru al respectivei organizații nu este luată în considerare;

ii. copie a hotărârii judecătorești care atestă constituirea legală a organizației respective;

iii. declarație pe proprie răspundere că respectivul candidat face parte din etnia rromă.

19. adeverința care atestă proveniența din sistemul de protecție socială – pentru candidații care participă la concursul de admitere pe locurile dedicate absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială.

În cazul în care candidatul este declarat admis pe loc finanțat de la bugetul de stat, actele de studii prevăzute la pct. 7, respectiv 9, vor fi depuse în original la înmatriculare, sub sancțiunea pierderii locului obținut prin concursul de admitere. Adeverința este valabilă doar pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat/licență în sesiunile anului școlar/universitar curent.

Candidații admiși și înmatriculați pe locuri fără taxă au obligația depunerii actelor de studii prevăzute la pct. 7, respectiv 9 în original, la înmatriculare, sub sancțiunea pierderii locului finanțat de la bugetul de stat. Documentul solicitat la pct. 10 este valabil numai dacă este emis de Ministerul Educației, nefiind acceptate documente emise în baza OMECTS 5553/2011 pentru echivalarea învățământului universitar de scurtă durată, cu ciclul I de studii universitare de licență. Odată cu actele de studii, candidatul va prezenta documentele de stare civilă în copie simplă, împreună cu originalele acestora, în vederea certificării conformității cu originalul de către membrii comisiei de admitere a facultății.

 

 

 ANEXA 1_SCRISOARE DE INTENTIE - .PDF | . DOC

ANEXA 3_CERERE EVALUARE SITUAȚIE ȘCOLARĂ - .PDF | . DOC

 

2023: ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA STUDIILE DE MASTERAT – CICLUL II, PENTRU CETĂŢENII ROMÂNI

Dosarul on-line de candidatură (înscriere) pentru cetățenii români care se înscriu la concursul de admitere va conține următoarele documente (în format pdf sau jpeg):

1.declarație RGDP;

2. declarație pe propria răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformă și cele originale;

3. cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere (se generează automat la înscriere);

4. certificatul de naștere;

5. actul de identitate;

6. certificatul de căsătorie, pentru candidații căsătoriți (care și-au schimbat numele) sau alt document care certifică schimbarea numelui;

7. diploma de bacalaureat obținută în România ori echivalentă sau, în cazul promoției 2023, diploma sau adeverința de bacalaureat – pentru candidații care se înscriu la studii universitare de licență. Candidații cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă, ori cu adeverință de bacalaureat (pentru promoția 2023), care nu au înscrisă în clar media generală a examenului de bacalaureat (inclusiv mediile la probele susținute), nu vor fi înscriși la concursul de admitere.

8. prin excepție de la pct. 7, pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2022-2023, UOC se poate interconecta cu SIIIR, în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestor candidați, caz în care nu este necesară adeverința eliberată de către instituția de învățământ;

9. diploma de licență obținută în România ori echivalentă și suplimentul la diplomă sau, în cazul promoției 2023, adeverința de licență și adeverință din care să rezulte media de absolvire a studiilor de licență și nota obţinută la proba 1 a examenului de diplomă (evaluarea cunoştinţelor de specialitate), acestea fiind necesare calculului mediei generale de admitere și departajării, pentru candidații care se înscriu la programe de studii de masterat;
10. atestatul de recunoaștere a diplomei eliberat de ME sau adeverința de recunoaștere a diplomei pentru candidații care au absolvit în anul 2023 și care, la momentul înscrierii, nu sunt în posesia diplomei de studii. Adeverința este eliberată de către CNRED cu titlu provizoriu, până la prezentarea diplomei finale de către solicitant; în situația în care candidatul nu prezintă diploma finală până la data înmatriculării, universitatea va proceda la anularea înmatriculării, adeverința pierzându-și valabilitatea – valabil pentru candidații care au obținut atestatul sau adeverința de recunoaștere a studiilor fără asistența UOC;

11. adeverința din care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, TX sau FTX pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat la o instituție de învățământ superior de stat sau particular (dacă este cazul);

i. adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de licență/masterat (finalizat sau în derulare la momentul depunerii dosarului) în care sa fie menționat regimul de finanțare în car a fost parcurs fiecare an de studii (dacă acesta este desfășurat la o instituție de învățământ superior de stat din România), după caz.

12. documentul care atestă distincția școlară obținută la olimpiadele școlare, în cazul înscrierii la studii universitare de licență;

13. foaia matricolă. pentru candidații care solicită echivalarea studiilor, precum și cererea pentru echivalare (Anexa 3);

14. adeverință medicală eliberată în ultimele 6 luni, după caz de către medicul de familie sau de către medicul școlar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează;

15. fotografie color – după caz, tip buletin/carte de identitate;

16. dovada de achitare a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverință ori documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;

17. declarație că vor urma modul psihopedagogic nivel I, în perioada de școlarizare, pentru candidații care candidează pe locurile destinate formării cadrelor didactice;

18. pentru candidații de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menționate, următoarele documente:

i. recomandarea scrisă din partea președintelui unei organizații legal constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea de membru al respectivei organizații nu este luată în considerare;

ii. copie a hotărârii judecătorești care atestă constituirea legală a organizației respective;

iii. declarație pe proprie răspundere că respectivul candidat face parte din etnia rromă.

19. adeverința care atestă proveniența din sistemul de protecție socială – pentru candidații care participă la concursul de admitere pe locurile dedicate absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială.

În cazul în care candidatul este declarat admis pe loc finanțat de la bugetul de stat, actele de studii prevăzute la pct. 7, respectiv 9, vor fi depuse în original la înmatriculare, sub sancțiunea pierderii locului obținut prin concursul de admitere. Adeverința este valabilă doar pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat/licență în sesiunile anului școlar/universitar curent.

Candidații admiși și înmatriculați pe locuri fără taxă au obligația depunerii actelor de studii prevăzute la pct. 7, respectiv 9 în original, la înmatriculare, sub sancțiunea pierderii locului finanțat de la bugetul de stat. Documentul solicitat la pct. 10 este valabil numai dacă este emis de Ministerul Educației, nefiind acceptate documente emise în baza OMECTS 5553/2011 pentru echivalarea învățământului universitar de scurtă durată, cu ciclul I de studii universitare de licență. Odată cu actele de studii, candidatul va prezenta documentele de stare civilă în copie simplă, împreună cu originalele acestora, în vederea certificării conformității cu originalul de către membrii comisiei de admitere a facultății.

 

 

.
 

 

 

2020: ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA STUDIILE DE LICENŢĂ – CICLUL I, PENTRU CETĂŢENII ROMÂNI

Dosarul de candidatură pentru cetăţenii români care se înscriu la concursul de admitere va conţine următoarele documente:

 • scrisoare de intenţie - DOC | PDF

 • certificatul de naştere;

 • actul de identitate; certificatul de căsătorie pentru candidaţii căsătoriţi (pentru cei care şi-au schimbat numele);

 • diploma de bacalaureat sau, pentru promoţia 2020, diploma ori adeverinţa de bacalaureat.

 • adeverinţa din care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, CT sau FT pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, (dacă este cazul);

 • documentul care atestă distincţia şcolară obţinută la olimpiadele şcolare (dacă este cazul);

 • adeverinţă medicală eliberată după caz de către medicul de familie sau de către medicul şcolar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează;

 • patru fotografii color – după caz, tip buletin/carte de identitate;

 • dovada plății taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverinţă ori documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;

 • m. pentru candidaţii de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menţionate, următoarele documente:

 • recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii legal constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea de membru al respectivei organizaţii nu este luată în considerare;

 • copie legalizată a hotărârii judecătoreşti care atestă constituirea legală a organizaţiei respective;

 • declaraţie pe proprie răspundere că respectivul candidat face parte din etnia rromă

 

2020: ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA STUDIILE DE MASTERAT – CICLUL II, PENTRU CETĂŢENII ROMÂNI

Dosarul de candidatură pentru cetăţenii români care se înscriu la concursul de admitere va conţine următoarele documente într-un dosar plic:

 • certificatul de naştere;
 • actul de identitate; certificatul de căsătorie pentru candidaţii căsătoriţi (pentru cei care şi-au schimbat numele);
 • diploma de bacalaureat;
 • diploma de licenţă sau adeverinţa de licenţă (pentru promoţia 2020); suplimentul diplomei de licență;
 • adeverinţa din care să rezulte calitatea de student(masterand), cu precizarea regimului de studii, CT sau FT pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, (dacă este cazul);
 • patru fotografii color, tip carte de identitate;
 • dovada plății a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverinţă ori documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;