ANUNTURI IMPORTANTE ADMITERE 2024

 

VEZI REZULTATE

CALENDAR ADMITERE 2024

  

Criterii de admitere

- CRITERII ADMITERE 2024 STUDII LICENȚĂ - CICLUL I 

1. Concursul de admitere se desfăşoară pe domeniul de studii universitare de licenţă, respectiv formă de învăţământ, astfel: 

(a) Evaluarea scrisorii de intenţie (Anexa 1) se face cu unul dintre calificativele Admis sau Respins de către Comisia de evaluare a scrisorii de intenţie a FIMIM şi reprezintă probă eliminatorie în concursul de admitere. Evaluarea scrisorii de intenție se realizează în concordanță cu instrucțiunile/procedurile de evaluare a scrisorii de intenție a Universității OVIDIUS din Constanța.

(b) Ierarhizarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere (MG):

MG = MB

MB – media examenului de bacalaureat;

2. În caz de medii egale pe ultimul loc bugetat şi/sau pe ultimul loc cu taxă, departajarea candidaţilor se face în baza următoarelor criterii, aplicate în această ordine:

a) criteriul 1 – nota obţinută la proba de limba română (scris) a examenului de bacalaureat.

b) criteriul 2 – nota obţinută la proba a doua a examenului de bacalaureat.

 

ANEXA 1_SCRISOARE DE INTENTIE - .PDF | . DOC

ANEXA 3_CERERE EVALUARE SITUAȚIE ȘCOLARĂ - .PDF | .DOC (pentru candidații care solicită echivalarea studiilor)

 

- CRITERII ADMITERE 2024 STUDII MASTERAT - CICLUL II 

A. Concursul de admitere la studii universitare de masterat la Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă (FIMIM) se desfăşoară prin organizarea unei probe orale de concurs în vederea verificării cunoştinţelor specifice domeniului Ştiinţelor Inginereşti;

B. Media generală (MG) de admitere se calculează ca medie aritmetică a notei obţinute la proba de concurs (NP) şi media de absolvire a studiilor de licenţă (MA). Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire, cu relaţia:

MG = 0,5xMA + 0,5xNP

MA – media de absolvire a studiilor de licenţă;

NP – nota obţinută la proba de concurs.

C. În situaţia în care există doi sau mai mulţi candidaţi cu medii egale pe ultimul loc bugetat şi/sau pe ultimul loc cu taxă, departajarea se face conform următoarelor criterii aplicate în această ordine:

a) criteriul 1 – Media generală de absolvire a studiilor de licenţă;

b) criteriul 2 – Media examenului de diplomă / licență;