Criterii de admitere

- CRITERII ADMITERE 2023 STUDII LICENȚĂ - CICLUL I 

Concursul de admitere se desfăşoară pe domeniul de studii universitare de licenţă, respectiv formă de învăţământ, astfel:

(a) Evaluarea scrisorii de intenţie (Anexa 1) se face cu unul dintre calificativele Admis sau Respins de către Comisia de evaluare a scrisorii de intenţie a FIMIM şi reprezintă probă eliminatorie în concursul de admitere. Evaluarea scrisorii de intenție se realizează în concordanță cu instrucțiunile/procedurile de evaluare a scrisorii de intenție a Universității OVIDIUS din Constanța.

(b) Ierarhizarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere (MG):

 

MG = MB

 

unde:

MB  media generală a examenului de bacalaureat.

În caz de medii egale pe ultimul loc bugetat şi/sau pe ultimul loc cu taxă, departajarea   candidaţilor se face în baza următoarelor criterii, aplicate în această ordine:

criteriul 1  nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba: matematică;

- criteriul 2  nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba: fizică;

- criteriul 3  nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba: la limba română  (scris).

 
În cazul în care candidatul nu a participat la o probă a examenului de bacalaureat pentru care se solicită notele pentru criteriile 1, 2 și 3, în platforma de înscriere on-line, se va completa valoarea 0.00.
 

- CRITERII ADMITERE 2023 STUDII MASTERAT - CICLUL II 

Media generală (MG) de admitere se calculează ca medie aritmetică a notei obţinute la proba de concurs şi media de absolvire a studiilor de licenţă. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire, cu relaţia:

 

MG = 0,5 ∙ MA + 0,5 ∙ NP

 

în care:

MA – media de absolvire a studiilor de licenţă;  NP  nota obţinută la proba de concurs.

În situaţia în care există doi sau mai mulţi candidaţi cu medii egale pe ultimul loc bugetat şi/sau pe ultimul loc cu taxă, departajarea se face conform următoarelor criterii aplicate în această ordine:

- criteriul 1 – media de absolvire a studiilor de licenţă (MA);

criteriul 2 – nota obţinută la proba orală (NP);

criteriul 3 – nota obţinută la proba 1 a examenului de diplomă (evaluarea cunoştinţelor  de specialitate).