Instalații și Echipamente Portuare și Marine (IEPM)

Facultatea: Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă (FIMIM)
Departamentul: Inginerie Navală, Portuară și Energetică (DINPE)
Programul de studii: Instalații și Echipamente Portuare și Marine (IEPM)   
Domeniul fundamental: Științe Inginerești
Domeniul de studii de licență: Inginerie Mecanică
Foma de învățământ: cu frecvență (IF)
Durata studiilor: 4 ani
 
Instalaţii și Echipamente Portuare și Marine este un program de studii de licență acreditat, unic în ţară și conferă competenţe privind tehnologii/tehnici de lucru/operare în port şi în largul mării (ultima evaluare periodică ARACIS s-a soldat cu calificativul încredere-menținerea acreditării, 30.01.2020, iar schimbarea denumirii programului s-a certificat prin Hotărârea Guvernului nr. 575/15.07.2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 554 bis din 27 Iulie 2015).
 
Obiectivele programului de studii de licenţă Instalații și Echipamente Portuare și Marine sunt formarea şi perfecţionarea specialiştilor cu studii tehnice superioare cu competențe specifice domeniului inginerie mecanică, capabili să identifice și să utilizeze noțiuni fundamentale, principii și instrumente grafice în scopul proiectării sistemelor și proceselor mecanice, pentru alegerea, instalarea, exploatarea, mentenanța sistemelor din domeniul ingineriei mecanice.
 
În ceea ce privește competențele profesionale specifice programului IEPM, acesta este astfel conceput încât inginerii absolvenţi să posede competențe, cunoştinţe şi abilităţi bivalente, privind atât instalaţiile și echipamentele portuare cât și cele marine. Absolvenții programului vor fi capabili să conceapă şi să proiecteze, prin aplicarea noilor tehnologii, procesele tehnologice şi echipamentele necesare instalaţiilor şi utilajelor portuare şi marine, să soluţioneze probleme şi să gestioneze tehnologii/tehnici de lucru şi de operare în porturi şi în largul mării, să utilizeze eficient utilajele şi instalaţiile portuare şi marine.
 
Procesul de specializare al absolvenților poate continua prin programe de masterat din domeniul fundamental Ştiinţe inginereşti sau programe postuniversitare organizate de către Universitatea “Ovidius”, în cadrul Facultății de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă, cum ar fi "Tehnici şi Sisteme de Operare Onshore Offshore" din domeniul Inginerie Mecanică.
 
 
Descriere Prin disciplinele fundamentale, complementare, în domeniu și de specialitate (Legislaţie în domeniul instalaţiilor portuare şi marine, Utilaje şi instalaţii portuare şi marine, Informatizarea traficului portuar şi marin, Forajul sondelor, Structuri marine moderne, Tehnologii pentru asamblarea şi lansarea conductelor subacvatice, Tehnici şi sisteme de investigare subacvatică, Sisteme electroenergetice, Tehnologia construcţiilor sudate, Nave cu destinaţie specială, Tehnologia operării navelor, Tehnici de supravieţuire pe mare etc.), impuse și/sau opționale, cuprinse în planul de învățământ, acest program de studii asigură competențe privind tehnici și tehnologii de operare în port şi în largul mării. 
 
Oportunități de angajare Absolvenţii IEPM pot fi întâlniţi în departamente de proiectare, şantiere navale, şantiere de construcţii, societăţi / firme / companii ce au ca obiect de activitate lucrări de construcţii montaj, operarea şi mentenanţa utilajelor şi instalaţiilor utilizate la chei şi a celor ce deservesc platformele marine, lucrări de asamblare / montare conducte / cabluri terestre sau submarine ori centrale eoliene, lucrări ce implică activitate de proiectare / automatizare etc., în ţară sau în afara ei.