Programe de studii de licență și competențe


Specializarea AUTOVEHICULE RUTIERE

Domeniul de licenţă: INGINERIA AUTOVEHICULELOR

Specializarea: AUTOVEHICULE RUTIERE

 

Competenţe profesionale:

·         Operarea cu concepte fundamentale din domeniul ştiinţelor inginereşti;

·         Utilizarea adecvată a conceptelor fundamentale din domeniul ingineriei autovehiculelor;

·         Conceperea de soluţii constructive care să asigure îndeplinirea cerinţelor funcţionale ale autovehiculelor;

·         Proiectarea tehnologiilor de fabricare pentru autovehicule rutiere;

·         Proiectarea şi aplicarea tehnologiilor de mentenanţă pentru autovehicule rutiere;

·         Operarea cu concepte privind managementul sistemelor şi subsistemelor economice, care au ca obiect de activitate cercetarea, proiectarea, fabricarea sau întreţinerea autovehiculelor rutiere.

 

Competenţe transversale:

·         Executarea sarcinilor profesionale conform cerinţelor precizate şi în termenele impuse, urmărind un plan de lucru prestabilit şi sub îndrumare calificată;

·         Integrarea facilă în cadrul unui grup, asumându-şi roluri specifice şi realizând o bună comunicare în colectiv;

·         Realizarea dezvoltării personale şi profesionale, utilizând eficient resursele proprii şi instrumentele moderne de studiu.

 

Ocupaţii posibile conform COR: Asistent de cercetare în constructii de masini agricole - 214471; Asistent de cercetare în masini si instalatii mecanice - 214486; Asistent de cercetare în tehnologie si echipamente neconventionale - 214940; Dealer - 241209; Expert conformitate - 241238; Inginer autovehicule rutiere - 214412; Inginer de cercetare în autovehicule rutiere - 214473; Inginer mecanic - 214401; Inginer mecanic utilaj tehnologic masini agricole - 214415; Inginer/ subinginer tehnolog prelucrari mecanice - 214444; Inspector asigurari - 241206; Inspector de specialitate daune - 241248; Programator fabricatie/ lansator fabricatie - 214136; Specialist garantii auto - 243215; Specialist mentenanta mecanica echipamente industriale - 214443; Specialist prestatii vehicule - 214442; Specialist reglementari/ carti de identitate vehicule/ verificari tehnice înmatriculare/ inspectii tehnice/ omologari oficiale - 214441; Specialist în domeniul calitatii - 214129; Specialist încercari componente vehicule/ grup motopropulsor/ optimizare energetica/ sisteme de masurare - 214111;

Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR: inginer de proiectare autovehicule, inginer de producţie autovehicule, inginer tehnolog autovehicule, inginer omologări autovehicule, inginer responsabil cu calitatea, inginer încercări experimentale, inginer mentenanţă autovehicule, inginer vânzări auto, inginer siguranţa circulaţiei rutiere.

Specializarea Autovehicule Rutiere a fost creată ca urmare a necesităţii pregătirii viitorilor ingineri mecanici într-un domeniu competitiv şi extrem de dinamic al activităţii economice actuale. Titlul obţinut de absolvenţi la finalizarea studiilor universitare este compatibil cu cerinţele procesului european de formare academică în domeniul automobilului, iar inserţia candidaţilor pe posturi de profil este garantată de cererea tot mai mare a agenţilor economici din domeniu. Se asigură astfel integrarea inginerilor absolvenţi ai specializării Autovehicule Rutiere în activităţi legate de producţia, vânzarea, exploatarea şi întreţinerea autovehiculelor rutiere, distribuţia pieselor de schimb, asigurări auto sau organizarea fluenţei transporturilor terestre în contextul unei dezvoltări durabile.

Reţeaua de reprezentanţe auto ale constructorilor consacraţi, în continuă extin-dere şi dezvoltare (VW, Audi, DACIA, RENAULT, NISSAN, BMW, MERCEDES, Skoda, FIAT, FORD, TOYOTA, ROVER, MITSUBISHI, Hyundai, PEUGEOT, CITROEN, OPEL, VOLVO, DAEWOO, GM, KYA, etc.), Uzinele Dacia Piteşti, societăţile de asigurări, instituţiile publice de profil (RAR, ARR, RATC, ACR, Poliţia rutieră), agenţii economici privaţi din domeniul transporturilor, şcolile de şoferi, magazinele de comercializare a pieselor de schimb sunt doar câteva exemple ale viitoarelor locuri de muncă. Calitatea de inginer auto se formează prin urmărirea activităţilor didactice dar şi prin promovarea competiţiilor automobilistice studenţeşti sau prin aplicaţiile practice privind realizarea unor prototipuri şi cercetări inedite distinse cu premii la nivel naţional.

După absolvirea studiilor universitare de licenţă, tinerii ingineri au posibilitatea să urmeze cursuri universitare de masterat.

Citeşte şi reflectează în ce măsură îţi regăseşti o parte din preocupări în:

  • interesul faţă de dezvoltarea tehnicii;
  • predilecţia pentru analiza impactului automobilului în societate;
  • capacitatea de a stabili uşor şi adecvat relaţii cu alţii şi de a lucra în echipă;
  • capacitatea de a aplica eficient cunoştinţele dobândite;
  • antrenarea abilităţilor intelectuale;
  • cultivarea preocupărilor constante dedicate automobilului;
  • creativitatae şi dorinţa de a cunoaşte şi îmbunătăţi structurile automobilului;
  • dorinţa de a vă integra în traficul auto ca participant sau ca factor de decizie, cercetare sau control.

 

Realizări ale studenților de la specializarea Autovehicule Rutiere

Construcția de noi modele și prototipuri originale de autovehicule:

 

 


Specializarea: ENERGETICĂ INDUSTRIALĂ

Domeniul de licenţă: INGINERIE ENERGETICĂ

Specializarea: ENERGETICĂ INDUSTRIALĂ

 

Competenţe profesionale

·         Utilizarea cunoştinţelor privind principiile de funcţionare şi impactul asupra mediului aferente sistemelor de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice şi termice;

·         Explicarea şi interpretarea conceptelor generale şi specifice privind procesele tehnologice din cadrul sistemelor de utilizare a energiei;

·         Rezolvarea problemelor de dimensionare, funcţionare şi mentenanţă aferente echipamentelor şi instalaţiilor energetice;

·         Utilizarea critic-constructivă a elementelor de bază aferente managementului, legislaţiei şi reglementărilor tehnice aferente sistemelor energetice;

·         Utilizarea în scop creativ şi inovativ a cunoştinţelor de bază în modelarea, proiectarea şi exploatarea echipamentelor şi instalaţiilor energetice clasice şi regenerabile;

·         Aplicarea în condiţii de autonomie şi responsabilitate restrânsă a principiilor de utilizare eficientă a energiei la consumatorul final şi de elaborare a auditului energetic.

 

Competenţe transversale

·         Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente şi riscurilor aferente;

·         Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;

·         Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba română cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.

 

Ocupaţii posibile conform COR: Analist cumparari/consultant furnizori - 243301; Asistent de cercetare în energetica industriala - 215147; Consilier tehnic - 215313; Dispecer retea distributie - 215103; Inginer energetica industriala - 215108; Inginer productie - 215205; Profesor în învăţământul liceal, postliceal - 233001; Profesor în învăţământul profesional şi de maiştri - 232001; Proiectant inginer energetician - 215111;

 

Obiective: În contextul actual al integrării europene a ţării noastre se conturează două priorităţi economice majore şi anume: utilizarea eficientă a resurselor energetice şi reducerea impactului ecologic negativ al proceselor industriale. Specializarea Energetică Industrială are ca misiune prioritară, formarea de ingineri energeticieni pentru întreprinderile de producere, distribuţie şi utilizare a energiei. Aptitudinile profesionale ale absolvenţilor vor răspunde cerinţelor industriei energetice în general, sectorului de energetică nucleară în particular, atât la nivel naţional cât şi la nivel mondial.

 

Inginerii absolvenţi ai specializării Energetică Industrială îşi vor desfăşura activitatea în toate sectoarele de producere, distribuţie şi utilizare a energiei, suplimentar, putând fi certificaţi ca auditori energetici, inspectori şi manageri pentru întreprinderile energetice.

După absolvirea studiilor universitare de licenţă, tinerii ingineri au posibilitatea să urmeze cursuri universitare de masterat.

Specializarea beneficiază de colaborări academice cu Universitatea „Politehnica” Bucureşti - Facultatea de Energetică; Universitatea din Karlsruhe; Universitatea tehnică din Berlin; Universitatea din Leeds; Universitatea din Nancy; Universitatea La Sapienza din Roma. Finalizarea în 2004 a DICA (Depozitul intermediar de combustibil nuclear uzat) la Cernavodă, adaugă un obiectiv nuclear important în judeţul Constanţa.

Absolvenţii pot urma cariere în domeniul energetic printre care se numără şi:

-  Dispecer reţea distribuţie

-  Inginer energetică industrială

-  Proiectant inginer energetician

-  Inginer producţie

-  Consilier tehnic

-  Asistent de cercetare în energetica industrială


Specializarea: INGINERIA SUDĂRII

Domeniul de licenţăINGINERIE INDUSTRIALĂ

Specializarea: INGINERIA SUDĂRII

 

Competenţe profesionale

·         Efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei industriale pe baza cunoştinţelor din ştiinţele fundamentale;

·         Asocierea cunoştinţelor, principiilor şi metodelor din ştiinţele tehnice ale domeniului cu reprezentări grafice pentru rezolvarea de sarcini specifice;

·         Utilizarea de aplicaţii software si a tehnologiilor digitale pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei industriale in general si ingineriei sudarii in particular;

·         Proiectarea constructiva si elaborarea tehnologiilor de fabricare a structurilor si produselor sudate;

·         Proiectarea sistemelor de mecanizare-automatizare a proceselor de sudare si conexe sudării, alegerea, exploatarea si mentenanţa echipamentelor de sudare si control;

·         Organizarea şi gestionarea fabricaţiei, certificarea personalului şi a procedurilor de sudare, controlul şi asigurarea calităţii produselor sudate.

 

Competenţe transversale

·         Aplicarea valorilor si eticii profesiei de inginer si executarea responsabila a sarcinilor profesionale în conditii de autonomie restrânsa si asistenta calificata. Promovarea rationamentului logic, convergent si divergent, a aplicabilitatii practice, a evaluarii si autoevaluarii în luarea deciziilor;

·         Realizarea activitatilor si exercitarea rolurilor specifice muncii în echipa pe diferite paliere ierarhice. Promovarea spiritului de initiativa, dialogului, cooperarii, atitudinii pozitive si respectului fata de ceilalti, diversitatii si multiculturalitatii si îmbunatatirea continua a propriei activitati;

·         Autoevaluarea obiectiva a nevoii de formare profesionala continua în scopul insertiei pe piata muncii si al adaptarii la dinamica cerintelor acesteia si pentru dezvoltarea personala si profesionala. Utilizarea eficienta a abilitatilor lingvistice si a cunostintelor de tehnologia informatiei si a comunicarii.

 

Ocupaţii posibile: Profesor în învăţământul gimnazial; Secretar institut, facultate; Formator; Programator fabricaţie/lansator fabricaţie; Analist cumparări/consultant furnizori; Asistent standardizare; Inginer montaj; Inginer producţie; Inginer mecanic; Inginer material rulant cale ferată; Inginer nave; Inginer mecanic utilaj tehnologic chimic; Inginer mecanic utilaj tehnologic petrolier; Inginer mecanic utilaj tehnologic pentru construcţii; Consilier inginer mecanic; Referent de specialitate inginer mecanic; Proiectant inginer mecanic; Specialist mentenanţă mecanică echipamente industriale; Inginer/subinginer tehnolog prelucrări mecanice; Instructor sistem de producţie; Inginer de cercetare în tehnologia construcţiilor de maşini; Inginer de cercetare în creaţia tehnică în construcţia de maşini; Inginer de cercetare în tehnologie şi echipamente neconvenţionale

 

Specializarea Ingineria Sudării pregăteşte ingineri specialişti în domeniul proiectării, elaborării de tehnologii, executării unor utilaje şi maşini destinate procesului de sudare. Cunoaşterea şi cercetarea proceselor de sudare, la nivelul posibilităţilor ştiinţifice şi tehnice, au condus la perfecţionarea şi diversificarea continuă a procedeelor de sudare. Actualele procedee de sudare permit îmbinarea nedemontabilă a celor mai diversificate materiale, începând cu masele macromoleculare şi ajungând la cele mai complexe aliaje sau materiale cu proprietăţi speciale. Tehnologiile de sudare sunt economice, eficiente, pot reduce în mod semnificativ greutatea proprie a structurilor şi construcţiilor metalice sau nemetalice (după caz), asigurând totodată o fiabilitate şi o rezistenţă corespunzătoare solici-tărilor. De asemenea, absolvenţii specializării, Ingineria Sudării, prin programele analitice ale disciplinelor parcurse în perioada de şcolarizare, sunt pregătiţi în vederea efectuării unor operaţii de control prin diverse metode, necesare pentru omologarea proceselor de sudare şi de produse executate în varianta sudată.  

 

Absolvenţii acestei specializări pot lucra ca: Inginer sudor; Inginer de cercetare în tehnologie şi echipamente neconvenţionale; Inginer de cercetare în creaţia tehnică în construcţia de maşini; Inginer nave; Inginer montaj; Inginer producţie; Inginer mecanic; Inginer de cercetare în tehnologia construcţiilor de maşini; Proiectant inginer mecanic; Referent de specialitate inginermecanic.

După absolvirea studiilor universitare de licenţă, tinerii ingineri au posibilitatea să urmeze cursuri universitare de masterat în specializarea „Calitate şi Certificare în Construcţiile Sudate” sau un program de studii postuniversitare din oferta Centrului de Formare şi Dezvoltare Profesională Continuă „Ovidius”.

 

 


Specializarea: INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC

Domeniul de licenţă: INGINERIE ŞI MANAGEMENT

Specializarea: INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC

 

Competenţe profesionale

·         Efectuarea  de calcule, demonstraţii şi aplicaţii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei şi managementului  pe baza cunoştinţelor din ştiinţele  fundamentale;

·         Elaborarea şi interpretarea documentaţiei tehnice, economice şi manageriale;

·         Fabricaţia, controlul  şi punerea în funcţiune a produselor, echipamentelor şi sistemelor mecanice;

·         Exploatarea produselor, echipamentelor şi sistemelor mecanice;

·         Proiectarea, implementarea şi îmbunătăţirea sistemelor de management;

·         Managementul firmei şi gestionarea resurselor.

 

Competenţe transversale

·         Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor,  normelor şi valorilor eticii profesionale în realizarea sarcinilor profesionale şi identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor de lucru, a duratelor de execuţie, a termenelor de realizare aferente şi a riscurilor aferente;

·         Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă  în cadrul echipei;

·         Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru propria dezvoltare, a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată de calculator (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba română,  cât si într-o limbă de circulaţie internaţională.

 

Ocupatii posibile: Profesor în învăâământul primar; Responsabil  proces; Manager de produs; Administrator societate comercială; Inginer mecanic; Consultant în management; Inginer economist; Consilier inginer mecanic; Inginer şef firme de afaceri şi alte servicii comerciale; Manager aprovizionare; Manager relaţii furnizori; Conducător firmă mică – patron (girant) în afaceri, intermedieri şi alte servicii comerciale; Asistent de cercetare în tehnologia construcţiilor de maşini; Inginer de cercetare în maşini şi instalaţii mecanice.

 

Specializarea Inginerie Economică în Domeniul Mecanic (IEDM) are ca deziderat pregătirea de ingineri cu dublă specializare mecanică și economico-managerială. Specializarea IEDM oferă absolvenţilor o dublă pregătire (tehnică şi economică), astfel încât aceştia pot activa în diferite medii de lucru – inclusiv informatizate şi internaţionale, într-o problematică largă: studii şi analize tehnico-economice, management, marketing, operaţiuni financiar-bancare, dezvoltare de produse şi servicii de calitate şi profitabile, sisteme logistice, resurse umane, modelare şi programare de procese, antreprenoriat, dezvoltare de proiecte, conducere de unităţi economice etc.

Răspunzând cerințelor și necesităților pieței, specializarea IEDM oferă cunoștințe mecanice corespunzătoare unor locuri de muncă precum:  Responsabil proces industrial; Inginer mecanic; Inginer de cercetare în maşini şi instalaţii mecanice, la care se adaugă competențe economico-manageriale car permit angajarea ca: Manager de produs; Administrator societate comercială; Consultant în management; Inginer economist; Consilier inginer mecanic; Manager aprovizionare; Manager relatii furnizori; Conducator firma mica-patron (girant) în afaceri si alte servicii comerciale; Asistent de cercetare în tehnologia construcţiilor de maşini.

După absolvirea studiilor universitare de licenţă, tinerii ingineri au posibilitatea să urmeze cursuri universitare de masterat în specializarea Ingineria și Managementul Sistemelor de Producție sau un program de studii postuniversitare din oferta Centrului de Formare şi Dezvoltare Profesională Continuă „Ovidius”.

 


Specializarea: INSTALAȚII ȘI ECHIPAMENTE PORTUARE ȘI MARINE - UNIC

Facultatea: Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă (FIMIM)
Departamentul: Inginerie Navală, Portuară și Energetică (DINPE)
Programul de studii: Instalații și Echipamente Portuare și Marine (IEPM)   
Domeniul fundamental: Științe Inginerești
Domeniul de studii de licență: Inginerie Mecanică
Foma de învățământ: cu frecvență (IF)
Durata studiilor: 4 ani
 
Instalaţii și Echipamente Portuare și Marine este un program de studii de licență acreditat, unic în ţară și conferă competenţe privind tehnologii/tehnici de lucru/operare în port şi în largul mării (ultima evaluare periodică ARACIS s-a soldat cu calificativul încredere-menținerea acreditării, 30.01.2020, iar schimbarea denumirii programului s-a certificat prin Hotărârea Guvernului nr. 575/15.07.2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 554 bis din 27 Iulie 2015).
 
Obiectivele programului de studii de licenţă Instalații și Echipamente Portuare și Marine sunt formarea şi perfecţionarea specialiştilor cu studii tehnice superioare cu competențe specifice domeniului inginerie mecanică, capabili să identifice și să utilizeze noțiuni fundamentale, principii și instrumente grafice în scopul proiectării sistemelor și proceselor mecanice, pentru alegerea, instalarea, exploatarea, mentenanța sistemelor din domeniul ingineriei mecanice.
 
În ceea ce privește competențele profesionale specifice programului IEPM, acesta este astfel conceput încât inginerii absolvenţi să posede competențe, cunoştinţe şi abilităţi bivalente, privind atât instalaţiile și echipamentele portuare cât și cele marine. Absolvenții programului vor fi capabili să conceapă şi să proiecteze, prin aplicarea noilor tehnologii, procesele tehnologice şi echipamentele necesare instalaţiilor şi utilajelor portuare şi marine, să soluţioneze probleme şi să gestioneze tehnologii/tehnici de lucru şi de operare în porturi şi în largul mării, să utilizeze eficient utilajele şi instalaţiile portuare şi marine.
 
Procesul de specializare al absolvenților poate continua prin programe de masterat din domeniul fundamental Ştiinţe inginereşti sau programe postuniversitare organizate de către Universitatea “Ovidius”, în cadrul Facultății de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă, cum ar fi "Tehnici şi Sisteme de Operare Onshore Offshore" din domeniul Inginerie Mecanică.
 
 
Descriere Prin disciplinele fundamentale, complementare, în domeniu și de specialitate (Legislaţie în domeniul instalaţiilor portuare şi marine, Utilaje şi instalaţii portuare şi marine, Informatizarea traficului portuar şi marin, Forajul sondelor, Structuri marine moderne, Tehnologii pentru asamblarea şi lansarea conductelor subacvatice, Tehnici şi sisteme de investigare subacvatică, Sisteme electroenergetice, Tehnologia construcţiilor sudate, Nave cu destinaţie specială, Tehnologia operării navelor, Tehnici de supravieţuire pe mare etc.), impuse și/sau opționale, cuprinse în planul de învățământ, acest program de studii asigură competențe privind tehnici și tehnologii de operare în port şi în largul mării. 
 
Oportunități de angajare Absolvenţii IEPM pot fi întâlniţi în departamente de proiectare, şantiere navale, şantiere de construcţii, societăţi / firme / companii ce au ca obiect de activitate lucrări de construcţii montaj, operarea şi mentenanţa utilajelor şi instalaţiilor utilizate la chei şi a celor ce deservesc platformele marine, lucrări de asamblare / montare conducte / cabluri terestre sau submarine ori centrale eoliene, lucrări ce implică activitate de proiectare / automatizare etc., în ţară sau în afara ei.

Specializarea: SISTEME ŞI ECHIPAMENTE NAVALE

Domeniul de licenţă: ARHITECTURĂ NAVALĂ

SpecializareaSISTEME ŞI ECHIPAMENTE NAVALE

 

Competenţe profesionale

·         Utilizarea aparatului fizico-matematic, instrumentelor informatice şi limbajului tehnic de comunicare specifice domeniului arhitectură navală;

·         Accesarea conceptelor fundamentale relaţionale cu performanţele generale ale navelor;

·         Recunoaşterea, utilizarea şi respectarea formelor şi standardelor tehnice şi tehnologice privind sistemele şi echipamentele navale;

·         Experimentarea şi interpretarea conceptelor specifice de proiectare a sistemelor navale şi de alegere a echipamentelor navei;

·         Utilizarea sistemelor integrate pentru calculul, modelarea şi proiectarea sistemelor şi echipamentelor navale;

·         Gestionarea informaţiilor tehnologice pentru produse specifice sistemelor şi echipamentelor navale.

 

Competenţe transversale

·         Formarea rigorii profesionale prin dezvoltarea abilităţii de a defini, formula şi rezolva probleme inginereşti;

·         Identificarea şi utilizarea completă a resurselor grupului şi dezvoltarea strategiilor de comunicare pentru a fi eficienţi în rezolvarea problemelor într-un climat optim;

·         Argumentarea soluţiilor inginereşti în contextul evoluţiei domeniului.

 

Ocupaţii posibile: Inginer nave (214407); Inginer mecanic (214401); Proiectant inginer mecanic (214438); Inginer producţie (215205); Inspector de specialitate inginer mecanic (214435); Referent de specialitate inginer mecanic (214436); Inginer/subinginer tehnolog prelucrări mecanice (214444); Expert tehnic extrajudiciar (214951); Profesor în învăţământul gimnazial (233002) – cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse în COR: Arhitect naval; Proiectant sisteme şi echipamente navale; Consilier arhitectură navală; Referent de specialitate în sisteme şi echipamente navale; Inspector societăţi de clasificare şi autorităţi navale.

 

Misiunea specializării Sisteme şi echipamente navale este formarea universitară a inginerilor specialişti în proiectarea, construcţia, montarea, utilizarea şi repararea sistemelor, instalaţiilor şi echipamentelor navale (la cheu sau ambarcaţi la bord), corespunzător cerinţelor economiei concurenţiale. Absolvenţii acestei specializări vor fi profesionişti navali având cunoştinţe tehnico-ştiinţifice, manageriale şi complementare adecvate cerinţelor actuale şi de perspectivă ale societăţilor navale de construcţii şi transport.

Dealtfel, se urmăreşte şi s-a concretizat obiectivul ca studenţii specializării Sisteme şi Echipamente Navale să fie integraţi încă din perioada studenţiei în activităţi remunerate de proiectare, construcţie, shipping şi exploatare navală complexe.

În acest sens, specializarea se bucură de sprijinul permanent al şantierelor navale S.N. Constanţa SA, STX OSV Tulcea SA şi Daewoo Mangalia Heavy Industries, cu implicare directă din partea CERONAV şi Autoritatea Navală Română.

După absolvirea studiilor universitare de licenţă, tinerii ingineri au posibilitatea să urmeze cursuri universitare de masterat în specializarea „Ingineria şi Managemetul Sistemelor şi Echipamentelor Navale” sau programe postuniversitare în domeniul Arhitectură navală sau în domenii conexe din oferta Centrului de Formare şi Dezvoltare Profesională Continuă Ovidius.

 

 

 

 

Toate programele universitare de licenţă sunt acreditate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS)