Istoric

ISTORICUL

FACULTĂŢII DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI MARITIMĂ

 

Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă (FIMIM) are o tradiţie de peste 40 ani de învăţământ tehnic superior, constituind nucleul din care a luat naştere Universitatea “Ovidius” din Constanţa.

De la înfiinţare şi până în prezent, facultatea a trecut prin diverse transformări, începând cu Facultatea de Învăţământ Tehnic şi Pedagogic, continuând cu Facultatea de Inginerie, Facultatea de Inginerie Mecanică, în prezent funcţionând sub denumirea de Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă. Prin Decretul Consiliului de Stat nr. 209 / iunie 1977 Institutul Pedagogic din Constanţa devine Institutul de Învăţământ Superior din Constanţa cu o singură facultate – Facultatea de Învăţământ Tehnic şi Pedagogic, cu specializarea Tehnologia Sudării (TS) la cursuri de zi şi serale, cele de zi funcţionând până în anul universitar 1984-1985. În anul 1986, s-a înființat și secția Mașini și Utilaje pentru Construcții.

Prin Hotărârea Guvernului României nr. 225 / 1990, Institutul de Subingineri din Constanţa se transformă în Universitatea “Ovidius” Constanţa cu statut independent, în subordinea Ministerului Învăţământului. Anul 1990 a însemnat anul primelor schimbări pentru Facultatea de Inginerie deoarece specializarea TS devine Utilajul și Tehnologia Sudării (UTS), specializarea Mașini și Utilaje pentru Construcții devine Utilaje și Instalații Portuare (UIP) și se înființează specializarea Instalații și Echipamente Navale (IEN), toate cele trei specializări funcționând la forma de învățământ de zi, lungă durată, 5 ani de studii.

Odată cu absolvirea primelor promoții UTS, UIP, IEN, în anul 1995, se înființează specializarea Inginerie Economică în Domeniul Mecanic (IEDM), forma de învățământ de zi, 5 ani, iar în anul 2000, aceeași specializare la forma de învățământ cu frecvență redusă (IEDM-IFR), 6 ani de studii. Tot în anul 2000, a fost autorizat să funcționeze Colegiul de Automobile (AUTO), cursuri de zi, 3 ani și forma cu frecvență redusă (AUTO-IFR), 4 ani de studii.

Prin hotărâri ale Senatului  Universităţii “Ovidius” Constanţa, în anul 2000 Facultatea de Inginerie se reorganizează divizându-se în Facultatea de Inginerie Mecanică şi Facultatea de Construcţii.

Începând cu anul 2000 şi până în prezent, FIMIM a cunoscut o creştere din multiple puncte de vedere: al programelor de studii universitare de licenţă şi masterat (înfiinţându-se noi programe aliniate standardelor generale şi specifice ale ARACIS), al colectivului de cadre didactice cu pregătire superioară (având formaţie universitară şi perfecţionare postuniversitară adecvată, precum şi prin stagii de perfecţionare în ţară şi străinătate), al absolvenţilor care s-au afirmat pe plan naţional şi internaţional (unii dintre aceştia fiind, în prezent, cadre didactice care fac parte din colectivul facultăţii, manageri şi specialişti de succes, demonstrând prin aceasta încă o dată că diplomele obţinute în cadrul instituţiei noastre reprezintă garanţia unui înalt nivel de pregătire, compatibil cu cele mai ridicate exigenţe de competitivitate din domeniul cunoaşterii şi ştiinţei inginereşti).

Începând cu anul universitar 2003-2004, în cadrul facultății a fost autorizată funcționarea specializării Energetică Industrială (EI), iar cu anul universitar 2004-2005, a fost autorizată specializarea Autovehicule Rutiere (AR), ambele cu forma de învățământ cu frecvență (IF), 5 ani de studii.

Începând cu anul universitar 2005-2006, studiile se reorganizează pe trei cicluri de studii, conform Convenției de la Bologna, iar facultatea îşi schimbă denumirea în Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă.

Cu începere din același an universitar, Colegiul de Automobile a intrat în lichidare la ambele forme de învățământ, IF și IFR și a fost autorizată funcționarea la forma de învățământ cu frecvență redusă a specializării Autovehicule Rutiere (AR-IFR). De asemenea, toate specializările au fost încadrate fiecare în câte un domeniu de licență, astfel: UTS devine Ingineria Sudării (IS) în domeniul Inginerie Industrială, IEN devine Sisteme și Echipamente Navale (SEN) în domeniul Arhitectură Navală,  UIP se încadrează în domeniul de licență Inginerie Mecanică, AR în domeniul Ingineria Autovehiculelor, IEDM în domeniul Inginerie și Management, iar EI în domeniul de licență Inginerie Energetică.

Începând cu anul universitar 2015-2016, cu avizul ARACIS, acordul MECS și prin hotărâre a Guvernului României, programul de studii de licență UIP devine Instalații și Echipamente Portuare și Marine (IEPM), aceasta făcând parte din strategia FIMIM de adaptare permanentă a programelor sale la necesitățile economice regionale și naționale, asimilate criteriilor de performanţă ale sistemului european, adaptare ce se asigură în parteneriat cu colaboratorii economici ai facultății (http://imim.univ-ovidius.ro/parteneri/parteneri-industriali).

Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă continuă o tradiţie de peste 40 de ani de învăţământ universitar tehnic la Constanţa. În prezent, FIMIM este structurată pe două departamente, Departamentul de Inginerie Navală, Portuară și Energetică (DINPE) și Departamentul de Management Industrial și Autovehicule Rutiere (DMIAR) în cadrul cărora sunt organizate şase programe de studii de licență (ciclul I) la forma IF (dintre care două și la forma IFR), patru programe de masterat (ciclul II) și șapte programe de studii postuniversitare la forma IF, toate adaptate necesităţilor economice şi profesionale locale, naţionale și europene.

De-a lungul timpului, au absolvit zeci de promoţii de specialişti care au acum cariere de succes în domeniile lor de pregătire, în țară și în afara ei, procentul absolvenților FIMIM angajați apropiindu-se de 100%.

În anul universitar 1999-2000, în cadrul Universităţii “Ovidius”din Constanţa, s-a înfiinţat Centrul de Studii pentru Învăţământ Deschis la Distanţă care coordona 4 facultăţi cu 9 programe de studii. În anul 2001, conducerea universităţii a hotărât transformarea acestui centru în Centrul de Studii ID-IFR. În anul 2007, Centrul de Studii ID-IFR se transformă în Departament ID-IFR (DID-IFR), iar în anul 2011, prin noua Cartă a Universităţii „Ovidius” din Constanţa, Departamentul ID-IFR se reorganizează în Centrul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă  (CID-IFR http://idifr.univ-ovidius.ro).

Învăţământul la Distanţă (ID) şi Învăţământul cu Frecvenţă Redusă(IFR) sunt organizate ca alternative la forma învăţământului cu frecvență (IF) şi reprezintă forme moderne de învăţământ superior prin care se asigură posibilităţi de formare iniţială (nivel licență) pentru persoane de orice vârstă, fără întreruperea activităţii lor profesionale.

Învățământul la distanță (ID) se concentrează mai mult pe modul în care studentul învaţă şi mai puţin asupra locului în care acesta studiază și implică utilizarea unei game largi de tehnologii de învăţământ: materiale de studiu tipărite, tehnici audio şi video interactive, multimedia, tehnologii de învăţare mediate de calculator sau reţele de calculatoare etc.

Învățământul cu frecvență redusă (IFR) reprezintă o formă integrată de învăţământ, specifică specializărilor cu un număr mare de ore aplicative (laboratoare, proiect, practică), având caracteristici comune atât cu sistemul tradiţional cât şi cu sistemul de învăţământ la distanţă, ce se adresează persoanelor care nu se pot încadra în orarul de învăţământ al cursurilor cu frecvență (IF).

Programele de studii la ID sau la IFR sunt similare cu învățământul cu frecvență IF, în ceea ce privește: denumirea programului de studii, durata de școlarizare, numărul de credite, disciplinele din planul de învățământ, formele de examinare, diploma obținută după promovarea examenului de licență.

Prioritatea Centrului ID-IFR este dezvoltarea unui sistem tutorial adecvat care să asigure pregătirea şi verificarea cunoştinţelor la acelaşi nivel cu practicile educaţionale tradiţionale de la forma de învăţământ cu frecvență.

Începând cu anul universitar 2015-2016 a fost implementată platforma E-learning ACADEMIS dedicată studenților de la ID-IFR care asigură un proces de învățare modern, eficient și interactiv în concordanță cu rapida evoluție a tehnologiei informației și comunicării.

Universitatea „Ovidius” din Constanța, prin Centrul de Formare și Dezvoltare Profesională Continuă „Ovidius” (CFDPCO), creat prin HS nr. 248 din data de 23.03.2012, a reușit să-şi completeze oferta educaţională realizând, astfel, o strânsă legătură în relația dintre profesor, student și piaţa forţei de muncă.

Programele de studii postuniversitare au fost create și acreditate în cadrul CFDPCO iar, în conformitate cu HCA nr. 1020/12.11.2014 și HS nr. 1425/13.11.2014, aceste programe de studii postuniversitare au fost preluate de către facultăți. În consecință, Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă a preluat șapte programe de studii postuniversitare acreditate pe baza programelor de studii de licență acreditate din cadrul FIMIM.