Ingineria și managementul sistemelor de producție

Domeniul INGINERIE ŞI MANAGEMENT - învăţământ cu frecvență (IF)

Programul Ingineria și managementul sistemelor de producție (IMSP) – 3 semestre

     Obiectivul de învățământ general al programului de studii de masterat IMSP este extinderea procesului formativ al specialiștilor din domeniul inginerie și management, inițiat prin studiile universitare de licență din perspectiva conferirii capabilității tehnico-economice și manageriale necesare pentru abordarea proiectării, construcției și exploatării optime, eficiente și în deplină siguranță a tuturor categoriilor de repere din construcția de mașini, a diversității sistemelor și echipamentelor tehnologice supuse criteriilor de certificare calitativă.

     Obiectivul de învățământ specific anului I de studii este complementaritatea gândirii logice, cu elemente analitice și aplicative, prin transferul cunoștințelor fundamentale și de pregătire inginerească de specialitate către cele avansate, de sinteză și cunoaștere avansată, respectiv formarea deprinderilor tehnologice și practice, folosind conexarea informațiilor tehnico-științifice, economice și manageriale specifice domeniului inginerie și management.

     Obiectivul de învățământ specific anului II de studii este continuarea procesului de transfer al cunoștințelor fundamentale și de pregătire inginerească de specialitate către cele avansate, de sinteză și cunoaștere avansată prin formarea deprinderilor specifice de cercetare științifică, de dezvoltare tehnologică, proiectare, construcție, exploatare și mentenanță, consultanță, expertiză și alte servicii specifice domeniului inginerie și management.

     Prin pregătirea din perioada de școlarizare, masteranzii programului de studii de masterat IMSP vor dobândi deprinderi, își vor dezvolta și perfecționa aptitudini, competențe profesionale aferente cercetării, proiectării, exploatării și întreținerii diverselor sisteme, echipamente și instalații tehnologice ce permit angajarea rapidă pe piața forței de muncă.